Hyvä hallintotapa

1 § Turnaround Management Association TMA Finland ry

TMA Finland ry on osa kansainvälistä Turnaround Management Association (jäljempänä TMA) –organisaatiota. TMA Finland ry on osallistumisellaan TMA-organisaatioon sitoutunut noudattamaan organisaation kansainvälisiä sääntöjä. TMA Finland ry:n hyvä hallintotapa perustuu Suomen yhdistyslainsäädännön lisäksi ko. organisaation kansainvälisiin sääntöihin ja hyvän hallintotavan periaatteisiin.

2 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. valitaan erovuoroisten sijaan hallituksen jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokous voi valita hallituksen esityksestä kunniajäseniksi entisiä hallituksen jäseniä nimikkeellä old fellows.

Mikäli Yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

3 § Hallituksen sääntömääräiset kokoukset

Turnaround Management Association Finland ry:n (jäljempänä ”Yhdistys”) hallituksen sääntömääräinen kokous on pidettävä välittömästi Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen. Lisäksi hallituksen on pidettävä vähintään yksi sääntömääräinen kokous jokaisen vuosineljänneksen aikana hallituksen jäsenten määräämänä ajankohtana ja heidän määrämässään paikassa. Hallituksen jäsenet voivat myös päättää ylimääräisten sääntömääräisten kokousten järjestämisestä.

4 § Ylimääräiset hallituksen kokoukset

Sääntömääräisten kokousten lisäksi hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouksen koollekutsumiseen oikeutetut henkilöt ovat myös oikeutettuja päättämään, missä kokous pidetään.

5 § Kokouskutsu

Hallituksen puheenjohtajan tulee lähettää kutsu jokaiseen sääntömääräiseen ja muuhun hallituksen kokoukseen kirjallisesti, postitse tai sähköpostitse, jokaiselle hallituksen jäsenelle viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousajankohtaa. Postitse lähetetyn kokouskutsun katsotaan tulevan perille toisena työpäivänä lähetyksestä. Faksina tai sähköpostina lähetetyn kutsun katsotaan tulevan perille lähettämispäivänä.

6 § Päätösvalta

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Mikäli alle puolet jäsenistä on läsnäolevia, yksinkertainen enemmistö läsnäolevista voi päättää kokouksen järjestämisestä uutena ajankohtana ilman erillistä ilmoitusta. Asioissa, jotka liittyvät yleiseen päätöksentekoon, noudatetaan määräenemmistöä paikallaolevista hallituksen jäsenistä. Mikäli kyse on sääntömuutoksesta tai vastaavasta muutoksesta, edellytetään määräenemmistöä koko hallituksen kokoonpanon osalta.

7 § Toimintatapa

Päätösvaltaisessa kokouksessa läsnäolevien hallituksen jäsenten enemmistön toiminta on hallituksen toimintaa, ellei yhtiöjärjestyksessä, laissa tai liityntäsopimuksessa vaadita suurempaa enemmistöä.

8 § Avoimet toimet

Kaikki hallituksen avoimet toimet voidaan täyttää hallituksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa tai toimen täyttöä varten koolle kutsutussa ylimääräisessä hallituksen kokouksessa äänestämällä tai muuten valitsemalla. Valitun hallituksen jäsenen toimikausi on vähintään saman toimikauden mittainen kuin valitun edeltäjän toimikausi olisi ollut. Tämä koskee tilanteita, joissa edeltäjä ei jatka tehtävässään toimikautensa loppuun saakka.

9 § Hallituksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

Hallituksen jäsen voi erota toimestaan milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen voidaan erottaa kahden kolmasosan enemmistöllä hallituksen jäsenten antamista äänistä, edellyttäen, että kokouskutsussa mainitaan jäsenten erottamisen olevan yksi kokouksen päämääristä sekä erotettaviksi ehdotettujen jäsenten nimet. Vain kutsussa nimetyt henkilöt voivat tulla erotetuiksi tehtävästään. Erottamiselle ei tarvitse olla erityistä syytä.

10 § Hallituksen jäsenten vastuualueet

The Vice President-Programs on vastuussa kaikista Turnaround Management Association Finland ry:n (TMA Finland ry) koulutus- ja muista ohjelmista. The Vice President-Membership on vastuussa jäsenhallinnasta, jäsenpalveluista sekä uusista jäsenhakemuksista. The Vice President-Public Relations on vastuussa TMA Finland ry:n näkyvyyden edistämisestä. The Vice President-Newsletter on vastuussa TMA Finland ry:n sanomalehdestä. The Vice President-Pro Bono Activities on vastuussa sellaisen hyväntekeväisyystoiminnan identifioimisesta, johon TMA Finland ry:n jäsenet voisivat sitoutua sekä jäsenten kannustamisesta osallistumaan kyseisenlaiseen toimintaan. The Vice president-Web site on vastuussa TMA Finland ry:n internetsivuston kehittämisestä ja ylläpitämisestä. The Vice President-Sponsorship on vastuussa sponsoritoiminnan identifioimisesta ja sponsoreiden kannustamisesta osallistumaan kyseisenlaiseen toimintaan. The Vice President-Women’s Networking on vastuussa TMA Finland ry:n naisjäsenille ja potentiaalisille jäsenille sopivien kokousten sekä muiden tapahtumien aikataulujen järjestämisestä. The Vice President-ACTP Relations on vastuussa TMA Finland ry:n “Certified Turnaround Professional” –nimityksen käyttöön liittyvän sitoutumislupauksen täytäntöönpanosta. Kaikilla jaostoilla on velvollisuus ja toimivalta suorittaa kyseisiä tehtäviä, joita hallitus ja sen puheenjohtaja voivat heille myös ajoittain osoittaa.

TMA Finland ry:n hallituksen jäsenten vastuualueet on määritelty seuraavasti soveltaen kansainvälisen TMA-organisaation suosituksia: Hallituksen puheenjohtajan Jukka-Pekka Joensuun vastuualueena ovat Yhdistyksen strategia, yhteiskuntasuhteet ja koulutus. Jari Pirinen ja Reijo Järvinen ovat vastuussa osasta yhteiskuntasuhteista sekä sponsoritoiminnasta. Aluetoiminnasta vastaa Erkki Niskanen, sähköisestä viestinnästä Ane Ahnger ja talousasioista Seppo Suontausta. Kari Nurmi vastaa jäsenasioiden kehittämisestä.

11 § Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on palvella eri toimialoja edustavien liiketoiminnan kehittämiseen ja muutoksenhallintaan erikoistuneiden ammattilaisten yhteenliittymänä, edistää korkealaatuisia käytäntöjä ja ammatillista kehitystä sekä vahvistaa Yhdistyksen jäsenten julkisuuskuvaa.


Ajankohtaista

Tapahtumat